بیانیه ماموریت ما 3

ارزشهای بنیادین ما

نکته هایی که در پست قبلی در مورد ارزشهای بنیادین زندگی ما بایست مورد توجه قرار بگیرد را می توان بدین صورت ارائه نمود:

اول از همه اینکه ارزشهای بنیادین ما عبارتند از چیزهایی که به اعتقاد ما بیشترین اهمیت و بالاترین اولویت را در زندگی مان دارند. این ارزشها در افراد مختلف متفاوت هستند اما هر چقدر  ما بتوانیم ارزشهای زندگی خود را به دقت تعیین کنیم می توانیم به همان اندازه  خود واقعی خود را بشناسیم. 

شاید اگر کمی به دوران کودکی خود برگردیم لحظاتی را دریابیم که فعالیتی را انجام داده ایم که با آنچه برای ما ارزش داشته است در تعارض بوده است. در این لحظات ممکن است درد ناشی از شکاف بین ارزشها و آنجه انجام می دهیم را کشف کرده باشیم. کتک زدن خواهر یا برادر کوچکترمان، اذیت کردن حیوانات و.............. و دریافته ایم که تنها راه برگردان زندگی مان به آرامش آنست که کردار خود را به چارچوبی که ارزشهای بنیادین ما با آنها هماهنگ است برگردانیم.

دو نکته اساسی که بایست به آنها توجه کنیم  عبارتند ازاینکه اولا کردار ما نتیجه احساسی است که نسبت به دانسته های خود داریم و ثانیا " زمانی که اجازه می دهیم اقداممان در تعارض با ارزشهای بنیادیمان باشد ما حصل بسیار درد آور و به صراحت نابخردانه است.

سیگار کشیدن مضر است ولی باورش نداریم

فایده تعیین ارزشهای بنیادین:

1-      دارای ارزشهای بنیادین هستیم

2-      چگونه آنها بخش اعظمی از رفتار ما را تشکیل داده است

3-      برخی از ارزشها شما را به سمت رفتاری سوق می دهندکه در تعارض با آرمش درونی مان است

4-      برخی از ارزشهایی که برایمان مضر است را میتوان تغییر داد.

/ 3 نظر / 36 بازدید